Specifikace

Potrubi

Laminátová potrubí byla zavedena na počátku 50. let minulého století jako alternativa chráněných kovových potrubí. Potrubní infrastruktura ve světě stárne a miliony kilometrů potrubních vedení vyžadují obnovu.

V rozvojových zemích mnoho infrastrukturních potrubí jednoduše neexistuje. Tyto země čelí dilematu volby správného materiálu a eliminace problémů, ke kterým dochází v rozvinutých zemích. Největším problémem je koroze. Koroze byla bude velmi nákladným problémem. Každý rok se spotřebují miliardy dolarů na opravy, výměnu a renovaci poškozených potrubních vedení.

Problémy potrubí

Potrubí může být napadeno:

 • Vnitřně:
 • Betonové roury použité v kanalizačních systémech jsou rychle napadány a selhávají v důsledku přítomnosti kyseliny sírové vznikající při hydrogensulfidovém cyklu.

 • Zvnějšku:
 • Půda a bludné elektrické proudu poškozují podzemní potrubní vedení. Kovová potrubí mohou korodovat při uložení do špatně provětrávaných a nedostatečně odvodňovaných půd s nízkou odolností. Korozi ještě uspíší přítomnost bakterií redukujících sulfáty.

Tyto problémy je možno podstatně omezit, pokud ne úplně odstranit, pečlivým výběrem materiálů odolných vůči korozi nebo zahrnutím systémů antikorozní ochrany do konstrukce potrubí. Bohužel, s vidinou úspory finančních prostředků se často zapomíná na potřebnou antikorozní ochranu. Důsledky se ukáží na několik let. Koroze není vratným procesem. Řešení tohoto problému je velice jednoduché; jsou to roury GRP SUPERLIT.

Pokročilejší technologie

Pokrok

Lehké roury GRP SUPERLIT odolné vůči korozi a vyráběné podle nejpřísnějších kvalitativních standardů jsou k dispozici v šesti tlakových třídách a třech třídách tuhosti.

Rostoucí povědomí o úsporách provozních nákladů a vynikající antikorozní odolnost plastových rour vyztužených skelnými vedl k jejich širokému rozšíření v následujících oblastech:

 • Přenos a rozvod vody (pitná a surová voda)
 • Sanitární kanalizační systémy
 • Svody dešťové vody
 • Potrubní přivaděče vodních elektráren
 • Přívod mořské vody a vedení chladicí vody
 • Vedení cirkulační vody, doplňovací vody a odkalovací vedení pro elektrárny
 • Průmyslové aplikace
 • Čerpací a pažnicové trubky
 • Ropné produkty
 • Chemické procesní potrubí

Jako náhrada za jiné materiály zajišťují roury GRP SUPERLIT dlouhou životnost a efektivní funkci při nízkých provozních nákladech a malých nárocích na údržbu. Vzhledem k tomu tyto roury obvykle představují volbu s nejnižšími náklady.

Specifické vlastnosti

 • Antikorozní vlastnosti
  • Není potřeba používat nákladné povrchové úpravy ani provádět jejich údržbu
 • Roury nejsou ovlivňovány slanou vodou, podzemními vodami nebo korozívními půdami
  • Odpadá potřeba instalace katodické ochrany a ochranný povrchových úprav
 • Nedochází k poškozování elektrolýzou nebo bludnými elektrickými proudy
  • Absence poškozování vnitřní ochranné vrstvy, které vede k ucpávání poproudých zařízení a vysokému součiniteli tření. Hydraulické charakteristiky jsou tak v čase konstantní
  • Dlouhá životnost, efektivní funkce
  • Nízké náklady na údržbu
 • Snadné opravy
  • Omezení prostojů a snížení nákladů na opravy
 • Dostupné příslušenství
  • Kolena je možno vyrábět pod libovolným úhlem; k dispozici jsou nestandardní tvary, které umožňují realizovat hospodárné rozložení
 • Pružné potrubí
  • Přechodové / rázový tlak je nižší než u tuhých potrubí (DI, ocel, atd.)
 • Nízká hmotnost (1/4 hmotnosti tvárné litiny, 1/10 hmotnosti betonu)
  • Nízké náklady na zařízení, nižší základy a podpory, možnost vnoření
 • Příznivé průtokové koeficienty
  • Potenciální použití menších čerpadel a průměrů. Menší ztráta výtlačné výšky třením
  • Minimální akumulace kalu může pomoci při snižování nákladů na čištění
 • Přesné nátrubky SUPERLIT
  • Těsné spoje navržené tak, aby nedocházelo k propouštění směrem dovnitř, ani ven
  • Snadné spojování, kratší doba instalace
  • Umožňuje provádět menší změny směru bez použití armatur, umožňuje diferenciální uložení
 • Pokročilá konstrukce roury
  • Nižší rychlost vlny než u ostatních systémů při konstruování pro rázy a tlaky hydraulických rázů

Funkční standardy

Standardy

Pro různé aplikace laminátových trubek včetně vedení sanitárního odpadu, vody a průmyslového odpadu platí normy vyvinuté organizacemi ASTM, AWWA a ISO. Všechny produktové normy mají společné to, že se jedná o funkčně založené dokumenty. To znamená, že se v těchto normách specifikuje požadovaná funkce a testování trubky.

Suroviny

Dodávky surovin jsou doprovázeny certifikáty dodavatelů, které prokazují shodu těchto materiálů s kvalitativními požadavky společnosti SUPERLIT. Navíc se před použitím testují vzorky všech surovin. Tyto zkoušky zaručují, že materiály trubek odpovídající požadovaným specifikacím.

Kontrola rour

Běžně se kontroluje kapacita tangenciálního a osového zařízení vyrobených rour. Kromě toho se také ověřuje konstrukce a složení rour.

Všechny roury jsou předmětem následujících kontrol:

 • Vizuální kontrola
 • Tvrdost Barcol
 • Tloušťka stěny
 • Délka
 • Průměr

Na odebraných vzorcích se provádějí tyto kontroly:

 • Tuhost trubky
 • Dlouhodobá tuhost trubky
 • Vychýlení bez poškození nebo konstrukčního selhání
 • Hydrostatická zkouška těsnosti

Kvalifikační zkoušky

Zkouska

Společným prvkem všech norem je požadavek, aby výrobce trubek prokazoval shodu s minimálními provozními požadavky uvedenými v jednotlivých normách. U rour GRP jsou tyto minimální provozní požadavky jak krátkodobé, tak dlouhodobé povahy. Nejdůležitější z těchto požadavků jsou obecně specifikovány na stejné úrovni ve všech zmíněných normách a jedná se o požadavky na spoje, výchozí posunutí kroužku, dlouhodobý ohyb kroužku, dlouhodobý tuhost a tlak a odolnost proti korozi při deformaci. Roury GRP společnosti SUPERLIT byly zevrubně testovány za účelem ověření shody s požadavky norem ASTM D3262, ASTM D3517, AWWA C950, DIN 16869, ISO 10467.2 a ISO 10639.2.

Dlouhodobá tuhost

Norma ISO a EN 14 364 obsahují požadavky na dlouhodobou tuhost rour GRPa potrubí SUPERLIT je ve všech podmínkách splňuje.

Výchozí konečné vychýlení

Požadavky týkající se výchozího vychýlení jsou stejné v normách ISO i AWWA C 950 s tím, že si výchozí třídy tuhosti vzájemně odpovídají. V normě ISO jsou specifikovány následující hodnoty:

Třída Úroveň A Úroveň B
SN 500 24,4 40,8
SN 625 22,7 37,8
SN 1000 19,4 32,4
SN 1250 18,0 (18) 30,0 (30)
SN 2000 15,4 25,7
SN 2500 14,3 (15) 23,9 (25)
SN 4000 12,2 20,4
SN 5000 11,3 (12) 18,9 (20)
SN 8000 9,7 16,2
SN 10000 9,0 (9) 15,0 (15)

Úroveň A je požadované vychýlení, při kterém není povoleno žádné poškození roury (vznik trhlin), zatímco úroveň B je požadovaná konstrukční pevnost. Hodnoty v závorkách představují požadavky normy AWWA C 950.

Dlouhodobé konečné vychýlení

V normě AWWA C950 nejsou uvedeny žádné požadavky na dlouhodobé vychýlení. Výrobce však musí tuto hodnotu stanovit pro své záznamy a poté příslušnou hodnotu deklarovat. Tato hodnota se označuje jako hodnota Sb a vyjadřuje se jako deformace (% prodloužení při přetržení). V normě ISO jsou hodnoty dlouhodobého konečného vychýlení vyjadřovány v % a odpovídají úrovni A pro trhliny v otvoru.

Tlak prvotního selhání (protržení)

Tento tlak je založen na specifikované hodnotě bezpečnosti proti dlouhodobému tlaku selhání a na regresním činiteli získaném z dlouhodobého statického vnitřního tlaku. Zkušební metody pro testování dlouhodobého tlaku pomocí statického tlaku se v normách ISO a AWWA velice podobají, ale hodnota dlouhodobého součinitele bezpečnosti se liší. V obou systémech je požadavek stejný: Roury uložené v podzemí musejí být schopny funkce při jmenovitém tlaku instalace. To znamená, že je nutno vzít v úvahu vychýlení roury uložené pod zemí.

V ISO se tato oblast podrobně popisuje v ISO DTR 10465–3, příloha G. Použitý součinitel bezpečnosti závisí na proměnlivosti jakosti roury s tím, že se jako střední dlouhodobá hodnota berou následující minimální hodnoty:

Třída PN, jejíž součinitel bezpečnosti se má použít PN 32 PN 25 PN 16 PN 10 PN 6 PN 4 PN 2
Dlouhodobá hodnota 97.5% LCL, PN (97.5% LCL) 1.3 1.3 1.45 1.55 1.6 1.65 1.7
Dlouhodobá střední hodnota, PN střední 1.6 1.6 1.8 1.9 2.0 2.05 2.1

Výše uvedené hodnoty jsou založeny na součiniteli změny 9 %. V případě vyšších hodnot proměnlivosti je třeba součinitel bezpečnosti zvýšit. V normě AWWA je dlouhodobý součinitel bezpečnosti konstantní a je roven 1,8 pro nadzemní i pozemní instalace. Musí být vypočítán podle normy AWWA M 45, odstavec 5.7.4.

Minimální osová pevnost

Výchozí hodnoty v normě ISO jsou uváděny v N/mm obvodu a vztahují se k tlakové třídě a průměru.

V normě AWWA jsou hodnoty osové síly také vztaženy k tlakové třídě a průměru a vyjadřují se v Ibf/palec obvodu.

Zkoušky těsnosti

V normách ISO týkajících se rour GRP jsou k dispozici dvě možnosti pro provádění zkoušky těsnosti:

První z nich je testování každé roury při 1,5 x PN. Doba zkoušky není stanovena.

Druhou možností je testování vzorku při velmi vysokém zkušebním tlaku po dobu 6 minut. Zkušební tlak se vypočítává z regresní křivky pro dlouhodobé testování pomocí interního statického tlaku. Pokud bude dlouhodobý součinitel bezpečnosti roven hodnotě vypočítané podle přílohy G normy ISO DTR 10465:3, bude riziko selhání rovno 6,5 %.